Home Aze Ru Eng

Əliyev Rəşid Eyyub oğlu

Optika və molekulyar fizika kafedrası.
Dosent, fizika- riyaziyyat elmləri namizədi
İş Telefonları: (+994 12) 5-39-05-23), (+994 12) 5-39-05-07
E-mail: Rashid_aliev@mail.ru

Qısa bioqrafik məlumat

15.09.1952 –ci ildə Azərbaycan Respublikası Ağdaş şəhərində anadan olub.
1969-1974-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetin fizika fakultəsinin tələbəsi .
1974-76-ciillərdə optika və molekulyar fizika kafedrasının laborantı, BDU .
1976-79 -ciillərdə optika və molekulyar fizika kafedrasının aspirantı, BDU.
1980-ci ildən indiyə kimi optika və molekulyar fizika kafedrasının müəllimi, BDU

Təhsili və elmi dərəcə və elmi adları

1974-ci ildə BDU-nun fizika fakultəsini bitirib.
1982-ci ildə M.V.Lomonosov adına MDU-Öküzün pankreatik tripsin ingibitor molekulunun nəzəri
konformasiya analizi
.Fraqment Cys38-Ala58” mövzusunda namizədlik dissertasiyanı müdafiə edib.

Əmək fəaliyyəti

2001-ci ildən optika və molekulyar fizika kafedrasının dosenti .
1995-2001-ci illərdə optika və molekulyar fizika kafedrasının baş müəllimi .
1983-1995-ci illərdəMolekulyar biofizikaelmitədqiqat laboratoriyasında böyük elmi işçi .
1980-83-ci illərdəMolekulyar biofizikaelmitədqiqat laboratoriyasında kiçik elmi işçi.
1974-ci ildən optika və molekulyar fizika kafedrasında işləyir.
Bakalavr və magistr pilləsində təhsil alan tələbələrəoptika, molekul fizikası, mürəkkəb molekulların
fəza quruluşunun tədqiqi kurslarından muhazirə
, seminar və laboratoriya dərsləri aparır.
84 elmi məqalənin və bir dərs vəsaitinin müəllifidir.

Beynəlxalq konfrans, simpozium və qurultaylarda iştiraki:

1. “Molekulların konformasiyası və molekul arası qarşılıqlı təsirlər” - Ümumittifaq konfrans , Bakı, 1978.
2. Zülalların və peptidlərin kimyası və fizikası “- Ümumittifaq simpozium, Bakı, 1980
3. Beyin və beyindən kənar peptidlərin sistemi “- Ümumittifaq simpozium, Leninqrad, 1984.
4. Məhlullarda və hüceyrələrdə biopolimerlərin fizika-kimyavi xassələri”- Ümumittifaq simpozium ,Puşino, 1985
5. “Biopolimerlərin məhlullarda konformasiya dəyişiklikləri “–VI Ümumittifaq simpozium, Tbilisi , 1985
6. “Molekulların konformasiyası və molekul arası qarşılıqlı təsirlər” – VII Ümumittifaq konfrans, Puşino , 1986
7. “Biologiyada riyazi və hesablama metodlar” – II Ümumittifaq konfrans, Puşino , 1987
8. XII Beynalxalq biokimyavi kongress, Türkiyə, 1996
9. “Proteolitik fermentlərin kimyası “ – Ümumrussiya V simpozium ,Moskva, 2002
10. Russiyanın biokimyavi cəmiyyətinin III Qurultayı, Sankt-Peterburq, 2002
11.Peptidlərin biologiyasıvə kimyası Rusiya simpoziumu, Moskva, 2003.
12.Fizioloji aktiv və təbii maddələrin Beynəlxalq konfransı, Novosibirsk, 2004.
13.Bioloji fizikadan 5-ci Beynəlxalq konfrans, Göteborg, 2004.
14.Proteolitik fermentlərin kimyasının VI Simpoziumu, Moskva, 2007
15.Rusiyanın biokimyaçılar və molekulyar biologlar cəmiyyətinin IV qurultayı, Novosibirsk, 2008

Tədqiqat sahəsi :
Fermentlərin ,zülalların və peptidlərin quruluş funksiya əlaqələri :

Seçilmiş əsərləri

ISI jurnallarında çap olunmuş məqalələrin adları:

1.E.M.Popov, N.M.Qocayev ,L.İ.İsmayilova ,Ş.M.Musayev ,R.E.Əliyev, N.A.Əhmədov, İ.S.Maksumov -
Öküzün pankreatik tripsin ingibitor molekulunun üç ölçülü fəza quruluşunun aprior hesabı
-Biorq.kimya
(
Moskva),1982, c.8, N6, s.776-816
2. N.M.Qocayev ,R.E.Əliyev ,E.M.Popov-B-tripsinin substratlarla və pankreatik tripsin ingibitorla qarşilıqlı
təsirlərin konformasiya aspekti
I.Fermentin aktiv mərkəzinin amin turşularının və qeyri-valent ferment
substrakt kompleksinin konformasiya imkanları
. Molek. biol.(Moskva) ,1986, c.20,N.1, s.102-119
3. R.E.Əliyev, N .M .Qocayev, E.M.Popov .B-tripsinin substratlarla və pankreatik tripsin ingibitorla
qarşilıqlı təsirlərin konformasiya aspekti
II Tetraedrik adduktun və assil fermentin quruluşu -Molek. biol.(Moskva), 1986, c.20, N.2, s.346-356
4. E.M.Popov, N .M .Qocayev, R.E.Əliyev . B-tripsinin substratlarla və pankreatik tripsin
ingibitorla qarşilıqlı təsirlərin konformasiya aspekti
III Tripsinin katalitik aktıvə ingibitorlaşması
Molek.biol.(Moskva),1986, c.20, N.2, s. 357-368.

Çap olunmuş məqalələr:

1.G.Ə.Ağayeva,Ş.Q.Qənbərova,R.E.ƏliyevSümük metabolizmin biomarkeri (7-19)
osteokalsin molekulunun nəzəri konformasiya analizi
I.Fraqment (7-15)
Bakı Universitetinin Xəbərləri , 2004, N3, s.106-116
2. G.Ə.Ağayeva, Ş.Q.Qənbərova, R.E.ƏliyevSümük metabolizmin biomarkeri (7-19)
osteokalsin molekulunun nəzəri konformasiya analizi
II Quruluş məsələsi -
Bakı Universitetinin Xəbərləri
, 2004, N4, s.149-156.
3.R.E.Əliyev Penisilopepsinin substrakt birləşdirən mərkəzinin amin turşularının
konformasiya imkanları
Qavkaz Universitetinin Jurnalı, 2004, N14, s.115-119
4.R.E.ƏliyevMolekullarınkonformasiyası və molekul daxiliqarşılıqlı təsirlər, Bakı , 2005, 120 s.
5. R.E.Əliyev Penisillopepsinin reaksiya mərkəzində molekuldaxilihidrogen rabitələrin
stereokimyavi analizi
-Elm və təhsildə informasiya -kommunikasiya texnologiyalarının
tətbiqi
II Beynalxəlq konfrans ın materialları, Bakı, 2007, s.610-613
6.
G.A.Ağayeva, R.E. Əliyev Osteokalsin fraqmentinin dinamik-konformasiya xüsusiyyətləri, 4-cü Beynəlxalq Elmi Konfrans,”Zülallar və peptidlər” , Kazan, 2009, s. 160
7. Г.А.Агаева, Р.Э.Алиев. Конформационно-динамические особенности фрагмента остеокальцина (7-19) биомаркера костного мозга 4 -ый Российский симпозиум «Белки и пептиды», Казань, 2009, с.160
8. Г.А.Агаева, Р.Э.Алиев. Структурная организация антимикробного пептида тритрптицина. Сб.трудов научной конференции “Химическая биология – Фундаментальные проблемы бионанотехнологии”. Новосибирск, 10-14 июня, 2009, с.107.

9.. Г.А.Агаева, Р.Э.Алиев. Пространственная структура антибактериального пептида индолицидина Сб.трудов научной конференции “Химическая биология – Фундаментальные проблемы бионанотехнологии”. Новосибирск, 10-14 июня, 2009, с.108

10.Р.Э.Алиев, Кадымова Ф.А. Теоретический конформационный анализ невалентных комплексов папаина с субстратами«Физиканын aktual проблемляри»  VI Республика елми конфрансы, Бакы, 2010, с. 83

11.Р.Э.Алиев, Кадымова Ф.А. Теоретический конформационный анализ молекулы индолицидина  «Физиканын müasir проблемляри»  VI Республика елми конфрансы, Бакы, 2010

12. Р.Э.Алиев, Ф.А. Кадымова.Конформационные аспекты взаимодействия пенициллопепсина с метиламидом N-ацетил-L-лейциномOpto, nanoelektronika və kondensə olunmuş mühit fizikası, Respubluka Elmi-praktik konfrans, Bakı,16-17 dekabr, 2011, s.176-178

13.Əliyev.R.E., Hümmətli.G.T. Pro/Ala ilə əvəz olunmuş indolisidin molekulunun    analoqlarının Lys5-Trp8; Trp9-Avg12 tetrapeptid fraqmentlərinin  nəzəri konformasiya analizi“Fizikanın aktual problemləri” VII Respublika elmi konfransın materialları.Bakı,26 noyabr, 2012, səh.124-125

14.Əliyev.R.E., Qədimova.F.A. Конформационный анализ химически модифициро- ванных аналогов антимикробного пептидатритрптицина Материалы докладов IV Съезда биофизиков России, Нижный Новгород, 20-26 август, 2012,с.9

15.Əliyev.R.E., Qədimova.F.A. Конформационные свойства невалентных комп- лексов пенициллопепсина с моделными cубст- ратами Материалы докладов IV Съезда биофизиков России, Нижный Новгород, 20-26 август, 2012,с.17

16.Əliyev.R.E., Qədimova.F.A. Теоретический конформационный анализ тетрапептидных фрагментового аналого индомецидина Ekologiya: Təbiət və cəmiyyət problemləri II Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, 7-8 noyabr, 2012, c.392-393

17.Əliyev.R.E., Qədimova.F.A. Конформационные свойства молекулы индомеци-

дина и его Pro/Ala замещенных Тезисы докладов 111 Международной научно-практической конференции “Постченомные методы анализа в биологии, лабараторной и клинической медицине” Казанъ, 22-24 ноября, 2012, с

18. Алиев Р.Э. КОНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ГЕКСАПЕПТИДНЫХ ФРАГМЕНТОВ МОЛЕКУЛЫ БАКТЕНЕЦИНА B.M.Əsgərovun 80 illiyinə həsr     olunmuş “Fizikanın aktual problemləri” adlı Respublika elmi  konfransı tezisləri, Bakı,2013с

19.Алиев Р.Э., Кадымова Ф.А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КОНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ НЕВАЛЕНТНОГО КОМПЛЕКСА ПЕНИЦИЛЛОПЕПСИНА С МЕТИЛАМИДОМ  N- АЦЕТИЛ – L – ФЕНИЛАЛАНИЛ – L – ФЕНИЛАЛАНИНОМ – Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri – № 4, 2013

Kitablar

R.E.ƏliyevMolekullarınkonformasiyası və molekul daxiliqarşılıqlı təsirlər,Bakı 2005, 120 s.

Bookmark and Share